7 Νοέ

Αυτόνομη θέρμανση χωρίς την σύμφωνη γνώμη της πολυκατοικίας.

(0)

Νόμος 4495/2017

Άρθρο 127
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 420/1987,
του π.δ. της 27ης Σεπτεμβρίου/ 7ης Νοεμβρίου
1985 και του ν. 4342/2015

1. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987 (Α΄ 187),
η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του
ν. 3175/2003 (Α΄ 207) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5
του άρθρου 13 του ν. 3661/2008 (Α΄ 89), αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
των κτιρίων τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από
μία οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών
συνελεύσεων των συνιδιοκτητών για την αλλαγή του
συστήματος κεντρικής θέρμανσης και τη σύνδεση με το
δίκτυο φυσικού αερίου ή την εγκατάσταση συστήματος
τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή
άλλου συστήματος θέρμανσης λαμβάνονται, εφόσον
προκύπτει ότι η πιο πάνω αλλαγή βελτιώνει την ενερ-
γειακή αποδοτικότητα του κτιρίου σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(Κ.Ε.Ν.Α.Κ.), με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του
συνόλου των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει
αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συ-
νιδιοκτητών της οικοδομής. Με την ίδια πλειοψηφία
λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλο-
ποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, ιδίως
για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων θέρμανσης, την αλλαγή εξοπλισμού, τις
επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωλη-
νώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και
καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρ-
ρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους
και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, αφού ληφθούν
υπόψη και τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 2364/1995 (Α΄ 252).
Με την ίδια πλειοψηφία και ανεξαρτήτως αν υπάρχει
αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνι-
διοκτητών της οικοδομής λαμβάνονται και οι αποφάσεις
για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρ-
μανσης του κτιρίου κύριων μεμονωμένων ιδιοκτησιών
στις οποίες οι ιδιοκτήτες τους προτίθενται να τοποθε-
τήσουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης
με χρήση φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσουν αυτό-
νομο σύστημα τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών
θερμότητας ή άλλο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης. Και
στην περίπτωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι η ανε-
ξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης βελτιώνει την
ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.).
Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι
αναγκαία, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλε-
ψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της
οικοδομής, όταν η τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης
εγκατάστασης θέρμανσης διενεργείται από κύριες μεμο-
νωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές οι οποίες
δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης».
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987
προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:
«6. Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτή-
τως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης
στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοι-
κίας, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το διαχειριστή της
πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών
με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστή-
ματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση της
ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης
του κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο 5. Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής
ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει
εντός τριάντα (30) ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης
συγκαλεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην
είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης
εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης
που πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από
την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης.

7. Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική
απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ημε-
ρών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο
ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με
δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο
που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοι-
πών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του
από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με
μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που
διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει
αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκατα-
στήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 5. Ο απαιτούμενος
εξοπλισμός εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση,
και τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας
ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην
αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη. Οι σωληνώσεις της
παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτι-
ρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τους
όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Πριν από
την έναρξη της εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος
θέρμανσης ο ιδιοκτήτης της αυτονομούμενης ιδιοκτη-
σίας γνωστοποιεί στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα
κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης
των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του
και το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των
εργασιών εγκατάστασης.
8. Οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονομείται με βάση
τις διατάξεις της παραγράφου 7, απαλλάσσεται από
τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος
κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, υποχρεούται όμως
να συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντή-
ρησής του και στις έκτακτες δαπάνες. Με απόφαση της
πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπο-
ρεί να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών
που αυτονομούνται».
3. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του
άρθρου 2 του π.δ. 420/1987 εφαρμόζεται και για τις ορι-
ζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύ-
στημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου χωρίς απόφαση
της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί με
το δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές
αυτόνομο σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Στην
περίπτωση αυτή, με την αποσύνδεση δεν πρέπει να θί-
γεται η θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιο-
κτητών και, περαιτέρω, πρέπει να έχει γίνει μόνωση των
σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης στις ιδιοκτησίες που
έχουν αποσυνδεθεί. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου
αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3.3.1 του άρθρου 1 του
από 27.9.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 631), όπως
το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου
30 του ν. 3175/2003 (Α΄ 207), διαγράφονται οι λέξεις «με
χρήση αερίων καυσίμων».
5. Η μη επιβάρυνση με δαπάνες λειτουργίας και έκτα-
κτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, που προβλέπεται
στην παρ. 3.3.1 του άρθρου 1 του από 27.9.1985 προε-
δρικού διατάγματος εφαρμόζεται και για τις οριζόντιες
ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα
κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με απόφαση της
πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί με το
δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές
αυτόνομο σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987. Η μη επιβάρυνση
που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο αφορά σε
δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη θέση σε ισχύ
του παρόντος νόμου.
6. Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015
(Α΄ 143) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4447/
2016 (Α΄ 241).

Categories: Uncategorized
to-top